EPUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Prokuratury Regionalnej w Poznaniu

Zgodnie z ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne [Dz.U.2017.570 j.t] Prokuratura Regionalna w Poznaniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostepny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia wniosku do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Konto takie można załozyć tutaj. Poniżej podano link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „pisma ogólnego" bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika na stronie ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@poznan.pr.gov.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.30- 15.30 do biura podawczego Prokuratury Regionalnej mieszczącego się przy ul. Solnej 10 w Poznaniu na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD

 

Dostarczany informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.

Dokument w postaci papierowej potwierdzający doręczenie będzie zawierać:

 • datę doręczenia,
 • informację o oznakowaniu nośnika,
 • sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku,
 • informację o zastosowanym algorytmie do obliczenia sumy kontrolnej,
 • imię, nazwisko i adres wnoszącego,
 • nazwę i adres adresata,
 • podpis osoby reprezentującej adresata.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT,TXT, PDF, XML
 • GIF, TIF, JPG, PNG
 • XLS, XLSX, ODS
 • ZIP

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu